Prosjekt Sjømatnæring

Prosjektbeskrivelse

Hovedmål – Sikre framtidens behov for ansatte i Sjømatnæringen lokalt som kan bidra til å utvikle næringen til nye høyder i tråd med utviklingen.

Med bakgrunn i ønsker og behov fra fiskerinæringen i Lofoten har TENK Lofoten opprettet en 2-årig prosjektstilling.

Næringen ser behovet for å rekruttere lokal ungdom og ikke minst være mer synlig på hvilke typer jobber og muligheter det er behov for både nå og i framtiden. Vi har et stort behov for å synliggjøre behovene for arbeidskraft og gi fiskerinæringen et omdømmeløfte så vi tiltrekker oss den kompetansen vi har behov for.

For å få dette til vil vi få opp antall lærlingeplasser innenfor Sjømatproduksjon og Industriell sjømatproduksjon.

Bakgrunn/virking og effekter

Fiskerinæringen er, og har alltid vært, en kompetansenæring.  I tidligere tider var erfaringskunnskapen nedarvet gjennom generasjoner, både på sjø og land, og den enkelte arbeidstaker måtte gå gradene innad i bedriftene i tillegg blir fiskerikultur og tradisjoner i næringen ivaretatt og videreført.

Som en del av kunnskapssamfunnets utvikling har også fiskerinæringen supplert tidligere tiders erfaringsbaserte kunnskap, med formalisert viten og forskningsbasert kunnskap, på høyde med hvilken som helst annen næring i vårt moderne samfunn. Der fiskeri og havbruksnæringen har vært flinke til å rekruttere og belyst mulighetene innenfor yrkene ligger fiskeriindustrien på land etter.

Svært mange av de fast ansatte i fiskerinæringen i dag har solid praktisk og teoretisk utdanning og spesialisering som nøkkelpersonell i de enkelte bedrifter.  I tillegg til en kontinuerlig teknisk og teknologisk utvikling, med stadig nytt produksjonsutstyr, elektronisk styrte produksjonsprosesser og automatisert bearbeiding er fiskerinæringen også en internasjonal næring.  95% av all produksjon skal eksporteres til ulike deler av verden.  Dette krever i seg selv en meget god kunnskap og kompetanse om marked, salg og eksportmarkedsføring, i tillegg til alle spesialiserte produksjonsprosesser.

Ovenstående sier litt om det mangfoldet av kompetanse som kreves i fiskerinæringen og mulighetene for både krevende, kreative og varierte arbeidsoppgaver.

Gjennomføring – plan for prosjektet

Delmål 1 – Øke antall godkjente lærebedrifter innen retningene Sjømatproduksjon og Industriell matproduksjon så bedriftene er klare til å ta imot lærlinger.

Delmål 2 – Kartlegging av bedriftenes ansatte til å ta fagbrev (lærling/fagbrev på jobb) eller ved bruk av praksiskandidat ordningen.

Delmål 3– Utarbeidelse av kurs som kompetansetilbud til Sjømatnæringen.

Delmål 4 – Omdømmebygging og synliggjøring av behovene og mulighetene innenfor de to retningene. På grunn av tiltrekningskraften i Lofoten er det nå et bedre marked nasjonalt for å rekruttere nordmenn og mange bedrifter opplevde stor interesse for å prøve ut Lofoten.

Delmål 5 – Opprettelse av linjen Vg2 Matproduksjon høst 2024.