Mange veier til fagbrev.

Mange veier til fagbrev.

Fagopplæring i bedrift.
I Norge har vi lange tradisjoner for å drive med systematisk fagutdanning i bedrift og da spesielt innenfor de tradisjonelle handverksfagene. I dag kan man avlegge fag-, svenne- og kompetanseprøve i vel 200 yrker og fagområder i godkjente lærebedrifter.
Godkjenningen av lærebedrifter gjøres av fylkeskommunene basert på bedriftens aktivitet og fagkompetanse målt opp mot de offentlige læreplanmål som er satt for det enkelte fag.
Godkjente lærebedrifter vil også ha en faglig leder som har dokumentere kunnskaper gjennom å ha relevant fagutdanning og innehar fag- eller svennebrev.

Fag-, svenne- og kompetanseprøve.
Med et fagbrev eller svennebrev i hånden kan du dokumentere at du har kompetansen som er beskrevet i læreplanen for faget ditt. For å få fagbrev eller svennebrev i et fag, må du bestå fag- eller svenneprøve. En kompetanseprøve er en avsluttende prøve for lærekandidater. Lærlinger og lærekandidater skal avlegge prøve ved læretidens slutt. Praksiskandidater kan avlegge fag- eller svenneprøve når tilstrekkelig praksis for faget er opparbeidet og teoretisk eksamen er bestått.

– En fagprøve og en svenneprøve er den avsluttende praktiske vurderingen på fullført og bestått fagopplæring.
Svenneprøve er betegnelsen på prøven i håndverksrelaterte fag, mens fagprøve brukes i industri- og servicerettede fag. Betegnelsene er ofte knyttet til gamle tradisjoner.
– Som lærekandidat avlegger du en praktisk kompetanseprøve ved slutten av opplæringstiden. Du får da et kompetansebevis som er dokumentasjon på at deler av fagopplæring er bestått.

Veien fram til fag-, svenne- og kompetansebevis.

Lærling
Lærlingeordningen baserer seg på hovedmodellen med 2 år i videregående skole (yrkesfaglige utdanningsprogram) og 2 år med opplæring i bedrift. For noen fagretninger kan læretiden være 2,5 år, og det må avlegges en offentlig eksamen før oppmelding for å avlegge fagprøven.

Det finnes også særløp med kortere tid i skole og lengere læretid i bedrift, men samlet tid på utdanningsløpet er 4 år.

Lærekandidat/ praksisbrevkandidat.
Dersom du tar sikte på en mindre omfattende prøve enn fag-/svenneprøve, en kompetanseprøve, kan du inngå opplæringskontrakt med en lærebedrift. Da er du lærekandidat.
Hvis det i løpet av læretiden viser seg at du likevel kan oppnå fag-/svennebrev, kan opplæringskontrakten, etter samtykke fra fylkeskommunen, endres til ordinær lærekontrakt med fag-/svennebrev som mål.

Lærekandidater som ikke har eller ikke kan få tilfredsstillende utbytte av det ordinære opplæringstilbudet, har rett til spesialundervisning. Behovet for spesialundervisning må være bekreftet i en sakkyndig vurdering fra PPT. Det skal utarbeides en individuell opplæringsplan for spesialundervisningen.

Fagbrev som praksiskandidat
En praksiskandidat er en voksen som har jobbet i fem år eller mer og har som mål å ta fag- eller svennebrev, uten å være elev eller lærling. I løpet av praksistiden må du ha hatt arbeidsoppgaver innenfor de mest vesentlige delene av innholdet i læreplanen for faget.

For å melde deg opp til fag- eller svenneprøve er kravet:

  • fem års praksis i faget (fem og et halvt år i enkelte fag)
  • bestått en teoretisk Vg3-eksamen

Fagbrev på jobb.
Fagbrev på jobb er en vei til fag-/svennebrev for deg som er voksen, og som er i et lønnet arbeidsforhold. Du må ha noe relevant praksis i faget, og ha behov for veiledning og opplæring.

Du som kan ha kontrakt for fagbrev på jobb.

  • har gjennomført grunnskole eller tilsvarende
  • har lovlig opphold i Norge
  • fyller 21 år eller mer det året som du søker
  • har arbeidsavtale med en bedrift som er (eller kan bli) godkjent som lærebedrift
  • har minst 1 år allsidig og relevant praksis i faget omregnet til heltidsstilling
  • søker om realkompetansevurdering før tegning av kontrakt for fagbrev på jobb.
  • Læretid minimum 12 måneder ut godkjent kompetanse og læreplanmål.

Mer informasjon finnes hos Nordland Fylkeskommune:

Opplæring i bedrift – Nordland fylkeskommune (nfk.no)

Vi kan gi mer utfyllende informasjon og bistå i arbeidet med å bli godkjent lærebedrift og opprettelse av opplæringskontrakt i de ulike ordninger.