Tre ungdommer med hver sin laptop, som sitter rundt et bord og smiler til hverandre

Fagfornyelse

Hva er fagfornyelsen?

Alle læreplaner for fag i grunnskolen og videregående opplæring blir fornyet. De nye læreplanene for Vg3 begynner å gjelde fra august 2022. Dagens læreplaner inneholder temaer som inngår i flere fag. Departementet mener at det bør komme tydeligere frem i læreplanverket at noen prioriterte temaer skal vektlegges i flere fag.

Arbeidet med de tverrfaglige temaene skal bidra til elevenes læring i hvert enkelt fag og samtidig gi en helhetlig forståelse av temaene. Temaene skal legge til rette for tverrfaglig samarbeid, og de skal være et felles anliggende for skolen.

Temaer som defineres i læreplanverket må være knyttet til samfunnsutfordringer som er aktuelle over tid, være overordnede og reflektere innholdet i formålsparagrafen.

På denne bakgrunn vil departementet prioritere følgende temaer i fagfornyelsen: folkehelse og livsmestringdemokrati og medborgerskap samt bærekraftig utvikling.

For å sikre at fagfornyelsen fører til at skolefagene videreutvikles slik at de legger bedre til rette for elevenes dybdelæring og grunnleggende kompetanse i fagene

Tenk Lofoten skal delta på regional samling på Sortland for opplæringskontorene i region Nord.

Tema for samlingen er:

  • Opplæringens verdigrunnlag
  • Prinsipper for læring, utvikling og danning – med hovedfokus på tverrfaglige tema
  • Prinsipper for lærebedriftens praksis

 

Det vil bli utarbeidet kurs i fagfornyelsen til faglige ledere i løpet av høsten 2021.

Kursene vil bli gjennomført i løpet av 2022 av konsulentene til Tenk Lofoten.

De nye læreplanene skal følges i YFF periodene.

Læreplanene finner dere her; Ny tilbudsstruktur – yrkesfaglige utdanningsprogram (udir.no)